Verslag Informatieavond Klantenpanel en raad van Advies Rederij Doeksen

VERSLAG betreffende: Informatieavond Klantenpanel en Raad van Advies van Rederij Doeksen, gehouden op 11 april 2016, 20.00 uur, Hotel Schylge., te West Terschelling.


Datum: 15 april 2016.

Zoals bekend hebben namens SIL voorzitter Monique de Boer en secretaris Clara Jongedijk de Weerd, bovengenoemde informatieavond bijgewoond.

Inmiddels hebben we jullie op 12 april allen een tweetal documenten toegestuurd, die betrekking hebben op de structuur en organisatie van beide adviesorganen.

De informatieavond werd voorgezeten door de vz. van de RvA, dhr. Sietse Haringa. In zijn voorwoord gaf hij de bedoeling van de avond aan. Opvallend was voor ons dat hij heel duidelijk de beide organen “beter op de kaart” wil zetten en derhalve alle aanwezigen uitnodigde om met zoveel mogelijk vragen/ wensen en opmerkingen te komen.

Uitdrukkelijk werden de taken en bevoegdheden van de RvA voor het voetlicht gebracht. Zie hieromtrent blz. 2 van het reeds toegezonden document: “Informatie Klantenpanel en RvA Doeksen“. Aanvullend daarop werd door Haringa toegelicht dat niet overgenomen adviezen door de rederij en de bijbehorende argumentatie ter kennis van het Ministerie worden gebracht. Ook worden alle door de RvA opgestelde adviezen openbaar gemaakt.

Vervolgens gaf hij de directeur van Rederij Doeksen, dhr. Paul Melles de gelegenheid om de visie van de rederij en de vernieuwing van de vloot nader toe te lichten. Zie m.b.t. dit punt bijgevoegd verslag, zoals dat gisteren, 14 april 2016, is gepubliceerd in het weekblad “De Terschellinger.”

Om zoveel mogelijk van gedachten te wissen, vragen te stellen en opmerkingen te maken werden alle aanwezigen in vier groepen opgedeeld, die werden voorgezeten door 2 leden van zowel het klantenpanel als de Raad van Advies.

Opmerkelijk was dat de gezamenlijke brief van Vereniging P8, vereniging Midsland a/Z en Sil inmiddels al aan alle bestuursleden was toegezonden en in zijn algemeenheid heel positief werd ontvangen.

Ook opvallend is naar onze mening dat veel vragen, die ook in de gezamenlijke brief staan vermeld, opnieuw aan de orde kwamen.

Het betreft o.a. de volgende vragen:

 • Berekening lengte auto’s ivm tarief;
 • Zomer/winterdienstregeling;
 • Onterechte tariefberekening aanhangers (min. 10 meter);
 • Fietsenrek binnen betaalde meters;
 • Kinderwagens gratis/ kruiwagens tarief verschuldigd (onevenwichtige tarifering)
 • Boekingssysteem aanpassen aan vraag (vroegtijdig extra boten inzetten);
 • Annulering/wijziging (retour) boeking via internet werkt niet goed (systeem aanpassen);
 • Geen tariefverlaging door rederij toegepast bij veel lagere brandstof kosten;
 • Noodzaak voor aanleg tweede aanlandingsbrug (reserve brug ivm calamiteiten);
 • Behoefte aan nieuw systeem voor vaste reizigers (loyaliteits systeem voor frequente reizigers);
 • Betere aansluiting aankomst boten op openbaar vervoer;
 • Flexibiliteit dienstregeling;
 • Grotere reikwijdte m.b.t. te houden enquêtes/tevredenheidonderzoeken;
 • Betere/eerlijke berekening tarieven extra bagage;
 • Boekingsysteem Doeksen geschikt maken voor berekening toeristenbelasting;
 • Etc.

Na afloop van de “vragen –sessie” is door de vz. toegezegd dat alle vragen zullen worden besproken in de gezamenlijke vergadering van de beide adviesorganen met de Rederij. Deze bespreking heeft, zoals hiervoor vermeld, gisteravond plaatsgevonden.

Tot slot verwijst de vz nog naar de website van beide organen. (http://klantenpanel.weebly.com). Hierop is op korte termijn zowel informatie van het Klantenpanel als van de RvA te vinden.

Opm. Na een kort bezoek aan deze website heb ik contact gezocht met de beheerder van deze site. Het mailverkeer voeg ik onder het verslag toe.

Terschelling, 15 april 2016.

Clara Jongedijk- de Weerd- secretaris SIL.

BIJLAGE:

Weergave mailverkeer inzake website Klantenpanel – RvA:

From: Clara Jongedijk- de Weerd Sent: Wednesday, April 13, 2016 10:16 AM To: sharinga@xs4all.nl Subject: website klantenpanel en RvA

Goedemorgen voorzitter Raad van Advies Rederij Doeksen, goedemorgen hr. Haringa, Afgelopen maandag was is, namens Stichting Individuele Logiesverstrekkers (SIL) aanwezig bij de gezamenlijke informatieavond van het klantenpanel en de RvA van Rederij Doeksen. U gaf ondermeer aan dat er inmiddels een website operationeel is. Vanochtend heb ik deze website bezocht, maar kwam tot de conclusie dat op deze website nog geen informatie beschikbaar is van de RvA.

Via het contactformulier heb ik het volgende geschreven:

“Uit informatie, zoals die afgelopen maandag, 11 april 2016, door het klantenpanel en de RvA van Rederij Doeksen is verstrekt, is deze website gezamenlijk in beheer bij zowel het klantenpanel en de RvA. Op de website is hiervan echter nog niets te zien. Ook is er geen link naar bijv. het Reglement en het Huishoudelijk Reglement van de RvA. Graag zou ik (digitaal) in het bezit worden gesteld van deze beide reglementen. Ook zou ik graag zien dat de website zo spoedig mogelijk wordt aangepast aan de actuele situatie." Alvast mijn hartelijke dank en vriendelijke groet, Clara Jongedijk- de Weerd.”

Na verzending krijg ik het volgende antwoord: “Hartelijk dank voor het inzenden van uw reactie. Deze zal worden meegenomen in het eerst volgend overleg met Rederij Doeksen.”

Het is echter niet onze bedoeling om de hierboven weergegeven vragen aan Rederij Doeksen voor te leggen, maar aan uw Raad van Advies. Derhalve heb ik mij rechtstreeks tot u als voorzitter van de RvA gericht. Ik wacht uw reactie uiteraard met belangstelling af. Vriendelijke groet, Clara Jongedijk- de Weerd – secretaris SIL.

From: Sietze Haringa Sent: Wednesday, April 13, 2016 11:25 AM To: Clara Jongedijk- de Weerd Subject: Re: website klantenpanel en RvA

Geachte mevrouw jongedijk. Aanstaande donderdag vergadert de rva. Dan zullen we de resultaten van de bijeenkomst van afgelopen maandag bespreken. Hierna zal de website worden gevoed. Daarmee zet de rva na de gehouden bijeenkomst een volgende stap in de communicatie. U kunt overigens los van de website altijd de leden van de rva benaderen waarvan u denkt dat zij zelf of de groepering namens wie zij in de rva zitten uw belang het beste kan dienen. Dat is juist de bedoeling. Als onafhankelijk voorzitter zorg ik er in dit verband voor dat vragen of informatie die ik krijg bij de rva leden terecht komt.

Vriendelijke groet / kind regards Sietze Haringa Sent from my iPhone

From: Floor Lagerwey Sent: Wednesday, April 13, 2016 5:52 PM To: Terschelling@hetnet.nl Cc: haringa Sietze Subject: Re: New Form Entry: Contact Formulier Beste Clara, bedankt voor je reactie. De site zal zo snel als mogelijk is worden aangepast. Echter op dit moment ondervinden wij inlog problemen. Wij werken hier hard aan om deze op te lossen. Het kan zijn dat we een nieuwe site de lucht in moeten sturen. Als dit zo is dan zal dit op Fodzoeker.nl bekend worden gemaakt. Je vraag mbt beide reglementen speel ik door naar Sietse Haringa.

Met vriendelijke groeten, Floor Lagerweij